top of page

Verwerking van Persoonsgegevens
 

Binnen het luik Safety Solutions zijn wij verantwoordelijk voor het voorzien van veiligheidspersoneel voor onze klanten om toe te zien op een veilig verloop van diverse werkzaamheden met bepaalde risico’s.
Ook verkopen, verhuren en onderhouden wij diverse veiligheidsmaterialen van onszelf en van onze klanten.
Daarnaast verhuren wij ook mobiele camerasystemen ter beveiliging van bepaalde zones of sites. Middels deze camerasystemen houden wij toezicht op de assets van onze opdrachtgevers. Eventueel beeldmateriaal wordt grotendeels lokaal (in het systeem)
opgeslagen. Bij alarmering wordt een clip verzonden aan klant of meldkamer. Tevens hebben wij getrainde mensen om bij ijs en sneeuw de luchthaven van Brussels Airport ijs- en sneeuwvrij te maken/houden.


Bij de uitvoering van onze taken verwerken wij regelmatig de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens van klanten: contactpersoon (naam, voornaam, telefoonnummer, functie, emailadres, adres werkgever,
  btw-nummer, rekeningnummer, … )

 • Gegevens van medewerkers en dit voor zowel vaste medewerkers, uitzendmedewerkers als freelancers/zelfstandigen (naam, voornaam, telefoonnummer, kwalificaties, attesten, emailadres, adres, CV, taalvaardigheden, eventuele clearances bv. NATO clearance, attest goed gedrag en zeden, limosa, A1 documenten, medisch geschiktheidsattest, sollicitatiegegevens, kledijmaten, … )

 • Gegevens van medewerkers van onze klanten of van de klanten van onze klanten (naam, voornaam, e-mail adres, werkgever)

 • Beelden van mobiele bewakingscamera’s voor toezicht. Deze kunnen naderhand door klant of politie aan
  personen gekoppeld worden.
   

Voor de volgende doeleinden:

 • Het commercieel onderhouden van onze klanten

 • Het factureren aan onze klanten

 • De aanmelding van onze medewerkers bij onze klanten

 • Voor planningsdoeleinden (persoon met correcte kwalificaties op de juiste jobs plannen)

 • Raadpleging van persoonsgegevens om personen te kunnen contacteren

 • Het uitvoeren van contractuele verplichtingen waaraan het data subject onderhevig is

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen

 • Het behartigen van de legitieme belangen van Securipro 
   

In dat kader voeren wij de volgende verwerkingen uit:

 • Raadpleging van persoonsgegevens

 • Bewaring van persoonsgegevens

 • Verwerking van persoonsgegevens voor administratieve redenen, certificatie of  facturatie

 • Doorsturen van persoonsgegevens van personeelsleden naar klanten om redenen van planning
   

Wij voeren deze verwerkingen uit op basis van de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Securipro rust

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Securipro.

 • Securipro heeft een zakelijk belang bij het organiseren van een personeelsadministratie

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
   

De Persoonsgegevens worden gedurende de volgende termijnen bijgehouden:

 • Algemene personeelsgegevens: 10 jaar na uitdiensttreding

 • Algemene klantgegevens: 10 jaar na einde contract

 • Algemene leveranciersgegevens: 10 jaar na einde contract

 • Attest goed gedrag en zeden personeel: tot vervaldatum

  Securipro kan steeds van deze termijnen afwijken om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

 

GDPR-conform
Wij behandelen persoonsgegevens conform de bepalingen opgenomen in de GDPR. 
Zo nemen wij bijvoorbeeld de volgende beveiligingsmaatregelen:
 

 • Al onze computers zijn voorzien van een wachtwoord, antivirus en firewall

 • Back-up van de gegevens op de server elke 24 uur

 • Beveiliging van de lokalen waar persoonsgegevens worden bewaard 

 • Daarnaast houden wij een Register van Verwerkingsactiviteiten bij, dat periodiek wordt geactualiseerd.

  Indien u van oordeel bent dat Securipro uw persoonsgegevens niet conform de GDPR
  verwerkt, heeft u steeds het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.

 

Tot slot
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit beleid kunt u steeds terecht bij Securipro.

Privacybeleid 

safety solutions

Securipro_ Safety.jpg
bottom of page